Bouwen aan een Syrisch Cultureel Huis – 6de TRAININGSDAG

TRAININGSDAG: Identiteit en bestaansrecht SCH

Het programma van deze training was als volgt:6de2

In de ochtend is begonnen met een presentatie van het programma en de stappen die we tot nu toe hebben gezet, aan een vertegenwoordiger van de Gemeente Zoetermeer. Het was heel fijn dat zij tijd maakte op een zaterdagochtend om een deel van de training bij te wonen en te zien wat we aan het doen zijn.

Nadien zijn we vooral bezig geweest met het onderwerp identiteit en imago. We hebben hiervoor een model gebruikt dat hieronder

6de3

wordt weergegeven.

Het nadenken over de identiteit is belangrijk omdat dit het imago bepaalt van het SCH: hoe worden wij gezien en vooral: hoe willen we gezien worden.

De ziel van de organisatie grijpt terug op de kernwaarden die uitgewerkt zijn in de “Tree of Life” van de organisatie. Het verbindt gedrag, symbolen en

6de4

communicatie. Symbolen hebben betrekking op bijvoorbeeld de naam, maar ook een logo of andere aspecten die in symbolische vorm de identiteit van het SCH kunnen verbeelden en versterken.

Gedrag doelt echt op de manier waarop uiting wordt gegeven aan de  kernwaarden die het SCH wil uitdragen en die het fundament vormen van de organisatie. Samen vormen ziel + symbolen + gedrag + communicatie = identiteit en imago van het SCH.

6de5

In groepen is gewerkt aan proberen de verschillende componenten te beschrijven die tezamen de identiteit en het imago van het SCH vormen. Dit is een belangrijke

oefening omdat

we hiermee terug kunnen gaan naar

het onderwerp waar we de vorige keer mee zijn geëindigd: de pitch. In principe moet een identiteit onderscheidend zijn en moet die ook makkelijk en duidelijk gecommuniceerd worden aan de

6de8

buitenwereld. Het bepaalt ook de positionering van het SCH ten opzichte van andere organisaties.

De rest van de middag is gewerkt aan het weekend in Oostknollendam, bij Werkplaats voor innovatie Meneer de Leeuw.
Voor de volgende trainingen staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1) Verder integreren van de Tree of Life met de identiteit en het imago van het SCH
2) Oefenen met pitchen

 

Bouwen aan een Syrisch Cultureel Huis – 4DE TRAININGSDAG

Zoetermeer, Zaterdag 03-10-2015.
4de TRAININGSDAG: VERDER WERKEN AAN TEAMVORMING
We beginnen de bijeenkomst door even terug te gaan in de tijd en te kijken naar de stappen die we tot nu toe hebben gezet. We zetten eerst heel duidelijk neer dat we vandaag verder gaan werken aan het proces van teamvorming. Ons motto is dat we samen meer kunnen dan alleen.SCH2

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
De 1ste bijeenkomst was helemaal gericht op het omgaan met media. Het was een introductie die bedoeld is om mensen bewust te maken van het belang van het op een zorgvuldige manier omgaan met media en hoe media gebruikt kan worden voor het vastleggen van gebeurtenissen of getuigenissen.
De 2e bijeenkomst was een eerste introductie op het Syrisch Cultureel Huis en de bouwstenen van het huis. We hebben de eerste stappen gezet om te werken aan teamvorming:
– Vaststellen welke competenties mensen hebben
– Vaststellen wat mensen willen leren
– Missie, Visie, Code of Conduct
– Leren wat belangrijk is in een team (rollen, proces)
In de 3e bijeenkomst hebben we gewerkt aan de bouwstenen van het SCH. Het huis staat symbool voor datgene wat haar bewoners willen uitdragen, de activiteiten die ze willen uitvoeren, en mensen die het huis zullen bezoeken. Wat willen de bewoners vertellen over Syrië?

Opzet van de dag
SCH3In deze 4e bijeenkomst hebben we vooral gewerkt aan een hecht team. We hebben ons werkmodel geïntroduceerd. Het model bestaat uit lagen. Het begint bij het individu. Samen vormen de mensen de bewoners van het SCH. De context wordt gevormd door NL, Europa en de wereld. Het hart van het huis zijn de mensen. Met hun talenten, wensen en dromen. En wat heel belangrijk is: hoe gaan we met elkaar om? Dat moet de Code of Conduct worden.

Code of Conduct

sch4

De eerste stap was het formuleren van de Code of Conduct. Mensen hebben dat in groepen gedaan. Dat heeft geleid tot de formulering van 13 regels.sch6

Daarna is een andere model geintroduceerd:

sch7We hebben uitgelegd dat we van binnen naar buiten werken: het fundament van het huis wordt gevormd door de mensen. Het is dus heel belangrijk om een team te vormen – een hecht team, om vanuit gezamenlijkheid naar buiten te treden.
De piramide van Maslow is uitgelegd. Syriërs die net aankomen hebben dat gedaan om zekerheid en veiligheid te zoeken esch8n te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften – de eerste 2 treden van de piramide van Maslow. Voor zichzelf, hun familie, hun kinderen. Na verloop van tijd ontstaat de behoefte om je te verbinden, en te zoeken naar waardering en erkenning van wat je kunt. Het is een proces dat begint bij het weer durven dromen. Als je alles hebt achtergelaten wat je lief is, dan is dat niet vanzelfsprekend. De creatiespiraal van Marinus Knoope helpt ons in het proces om onze dromen tot uitdrukking te brengen.

Weer durven dromen
We hebben een pijl op de grond gemaakt met 4 markeringspunten: het nu (2015), 2017, 2020 en 2025. Iedsch9ere deelnemer wordt gevraagd: wat is jouw droom? Iedereen gaat dan vervolgens op de pijl staan en begint bij 2025 om de eigen droom te delen met de rest van de groep. Waarom is dit belangrijk? Omdat een droom energie geeft. Aan jezelf maar ook als je er met anderen over praat. Als je tegen iemand zegt: mijn droom is om NT2 Nederlands te halen dan is dat niet iets waar mensen enthousiast van zullen worden. Maar als je vertelt dat je op termijn een klein transportbedrijf hoopt op te zetten, dan zullen ze niet alleen je droom herinneren, maar ook aan je denken als ze iemand tegenkomen. Zo bouw je netwerken – door steeds je droom te delen met anderen en hen met je mee te laten denken hoe je je droom kunt realiseren.

De volgende keersch10
De volgende keer gaan we verder werken aan het fundament – op individueel niveau werken we toe naar persoonlijke ontwikkelingsplannen en op collectief niveau werken we toe naar gemeenschappelijke waarden en een strategie.

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen aan een Syrisch Cultureel Huis – 3E TRAININGSDAG

log-sch

gesponsord door

log zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

Bouwen aan een Syrisch Cultureel Huis

SCH

3E TRAININGSDAG: VERDER WERKEN AAN TEAMVORMING, HET FUNDAMENT VAN HET HUIS EN ACTIVITEITEN

We beginnen met een korte kennismaking omdat er weer een aantal nieuwe mensen bij zijn gekomen. Iedereen heeft een persoonlijk voorwerp meegenomen aan de hand waarvan hij of zij iets vertelt over zichzelf.

2We hebben toen gesproken over de opzet van de dag. Dat we samen vorm en inhoud gaan geven aan het SCH. We gaan dat tekenen op een groot vel papier – Basel wordt gevraagd dat te doen – en in metaforische zin gaan we werken aan het dak, het fundament, de inwoners en kamers en de deur.

 

3We beginnen met het dak – dat geeft veiligheid en protectie. Hoe maken we een plek die veilig is voor ons, maar ook voor de mensen die ons komen bezoeken. Dit heeft te maken met dingen die we belangrijk vinden, onze waarden en normen. Dingen die we WEL willen, maar ook dingen die we NIET willen. Uiteindelijk leidt dit tot een Code of Conduct: hoe gaan we met elkaar om en onze bezoekers?

7Na deze opdracht, ruimen we tijd in voor een herdenking. Op 21 Augustus 2013 is er een gifgasaanval geweest met het dodelijke Sarin in Damascus in de wijk Ghouta. Schattingen zijn dat er tenminste 280 mensen zijn overleden, tot op zijn minst 1700 mensen. Het was de ergste aanval die ooit heeft plaatsgevonden.

We spreken kort over hoe we media kunnen gebruiken voor het herdenken van zo’n tragedie. We leggen uit dat belangrijk is:

 • De locatie
 • De wijze waarop er gecommuniceerd wordt over de gebeurtenis
 • De wijze waarop recht kan worden gedaan aan de tragedie op een liefdevolle en respectvolle manier.

Het op een winkelstraat staan met mooi weer is denken wij geen passende manier om dit te doen en we vragen de deelnemers met ons te kijken of we dat op een andere manier kunnen doen. Intiemer en in stilte met gebruik van media.

Refaa legt uit waarom we deze herdenking houden. We hebben elkaars hand vastgehouden en 3 minuten stilte gehouden. Ieder van ons heeft een persoonlijke boodschap voor de slachtoffers en we hebben tot slot weer 1 minuut stilte gehouden.

LUNCH Pauze

De bewoners van het huis: Teamrollen en activiteiten

We hebben het onderwerp van de vorige keer – teamrollen – weer opgepakt en zijn daar verder mee gegaan. Saskia heeft op een vel papier de teamrollen zoals die de vorige keer beschreven waren opgeplakt en de teamrollen samen met Khaled aan de groep uitgelegd.

8De mensen die nieuw waren in de groep hebben nagedacht over hun rol en hebben dat toegevoegd aan de namen die er waren en aangegeven welke rol zij wensen. Een van de rollen die niet is genoemd is Voorzitter. Mohammad gaf aan dat hij die rol wel wilde vervullen. Iedereen was het daar mee eens.

Nu de inwoners en hun rollen zijn benoemd, komen we aan de Activiteiten van het huis. In eerste instantie is iedereen gevraagd om aan te geven: wat zou je het liefste willen doen?

10Omdat de deelnemers unaniem belangrijk vinden om aan bezoekers te vertellen over Syrië, Syrische gewoontes en over de Syrische cultuur, is ook iedereen gevraagd om echt na te denken: wat zou je aan bezoekers willen vertellen over Syrië?

 

Carin vertelt tussendoor over typisch Nederlandse aspecten die anders zijn. Zo noemt ze bijvoorbeeld het feit dat Nederland allesbehalve de bakermat is van de beschaving. Wat ons ook in geografische zin typeert is het feit dat wij een plat land zijn zonder bergen en ons eeuwige gevecht tegen het water. Dat water heeft ook een economische betekenis omdat Rotterdam ook de belangrijkste haven is in de wereld- ene hele prestatie voor zo’n klein land. We zijn bij uitstek ene handels natie en tijdens het kolonialisme waren we de belangrijkste handelaren in slaven.

Volgende keer gaan we verder werken aan de vraag:

Wie zijn onze bezoekers?

Welke activiteiten gaan we concreet uitwerken?

Hoe gaan we om met conflicten?

Bouwen aan een Syrisch Cultureel Huis – Mediatraining (13/06/2015)

Deelnemers

Haea, Soo1uad, Rola, Ahmad, Mohammad, Firas, Maad, Hassan, Basel, Araa, Asyad, Osama, Aihan, Khaled, Saskia, Manuela

Introductie

Dit was de e2erste training in het kader van het Trainingsprogramma Eigen Kracht, dat ook een eerste stap is in de opzet van een Syrisch Cultureel Huis. Het CSRO Syria en Faces of Change werken hierin samen. Khaled heet iedereen welkom en legt het doel van het programma uit. Zijn droom voor de opzet van een Syrisch Cultureel Huis. Het Trainingsprogramma dat samen met Faces of Change is ontwikkeld waarvan dit de eerste training dag is. Hij introduceert Manuela die de training verzorgt.   3

Manuela vertelt iets over zichzelf. Ze heeft een Italiaanse moeder, een Equatoriaanse vader, is in Canada en Engeland opgegroeid, ze is getrouwd met een Deen en woont al 11 jaar in Nederland. Ze voelt zich eigenlijk altijd een outsider. Ze legt uit dat ze filmmaakster is en werkt met kwetsbare groepen. Belangrijke aspecten in haar werk zijn de volgende aspecten:

 • Hoe kan je media creëren die veilig is
 • Hoe kan je media gebruiken om een conversatie op gang te brengen met de mensen die je filmt en de mensen die de media zien.
 • Wanneer moet je media niet gebruiken
 • Hoe kun je een verhaal vertellen zonder mensen in beeld te brengen en zichzelf daarmee kwetsbaar te maken.

Na deze introductie stelt ze voor dat iedereen iets over zichzelf vertelt en ook vertelt wat ze met media zouden willen, hoeveel ervaring ze hebben en wat ze willen leren.

Firas: Heeft nooit eerder gewerkt met media maar wil begrijpen hoe ene Code of Conduct werkt.

Basel: Heeft gewerkt in het mediacenter in Raqqa, en heeft interesse in het maken van documentaires. Hij is van plan om naar Griekenland te gaan om de reis die vluchtelingen afleggen, te filmen.

Maad: Heeft nog niet gewerkt met media. Is erg geïnteresseerd in film-making en dan vooral documentaires.

Hassan: Heeft een keer een ervaring gehad met media, hij filmde tijdens ene demonstratie. Dat heeft hij ge-upload of YouTube en dat heeft hem zoveel problemen opgeleverd dat hij sindsdien heel terughoudend is met media.

Mohammad: Hij heeft geen idee op dit moment over media, maar wil graag weten hoe nieuws gemaakt wordt.

Araa: Is scenarioschrijfster. Ze denkt dat media een grote invloed op politiek heeft. Ze wil weten hoe dat werkt. De training is belangrijk voor Syriërs benadrukt ze en daarom is ze hier. Ze heeft veel vragen: hoe werkt media in Europa en hoe beïnvloed dat de opinie over Syrië?

Rola: Ze heeft gestudeerd voor secretaresse. Ze heeft nog niet met media gewerkt. Als ze beter weet hoe het werkt, kan ze ook beter beoordelen hoe ze het zou kunnen gebruiken.

Soad: Tijdens de opstand heeft ze veel met haar mobiel gewerkt. Ze heeft een mediatraining gedaan en toen een camera gekocht. Na de bevrijding van Raqqa heeft ze veel media gebruikt. Ze heeft een mediareportage gemaakt over de humanitaire situatie in Syrië. Ze wil graag weten hoe je een documentaire film maakt.

Haea: Heeft nog nooit met media gewerkt. Ze wil graag leren over media hoe je mensen kunt interviewen en over hun ervaring kunt laten vertellen.

Asyad: Is een advocaat uit Raqqa. Media is voor advocaten heel belangrijk als getuigenis van misdaden. Hij heeft een certificaat voor internationaal gebruik van de camera om misdaden tegen de mensheid vast te leggen. Hij wil het onderscheid benadrukken tussen video als propaganda en video als getuigenis.

Osama: Is hier toevallig en wil graag meedoen.

Aiham: Heeft gewerkt met media. Hij was ook betrokken bij het mediacenter in Raqqa.

Saskia: Is in Zuid-Amerika opgegroeid en zwerft sindsdien als een nomade over de wereld. Werkt sinds 5 jaar met vluchtelingen uit de hele wereld. Heeft begin 2014 aan een groep Syrische activisten les gegeven. Ze zeiden “de wereld is ons vergeten”. Ze heeft toen een belofte gemaakt: waar ik kan en wat in mijn vermogen ligt zal ik jullie stem zijn. Ze gelooft in de kracht van het individu. Het is als een steen die je in de vijver gooit. De rimpeling kan een golf veroorzaken. Vandaag gooien we de eerste steen in de vijver, die gedachte moeten we vasthouden.

“Rules to live by” – who is Manuela behind the camera

4Manuela deelt haar ervaringen van 2 projecten waar ze bij betrokken is. 1 project is met mensen besmet met HIV. Dit project duurde 8 jaren. Het is voor haar een les geweest om met veilige procedures en protocollen te werken. Ze dachten heel voorzichtig te zijn. Totdat een van de partners tijdens een presentatie ene collage gebruikte van de deelnemers en een van de mensen met HIV herkend werd. Manuela voelde zich verantwoordelijk. De persoon in kwestie dreigde zelfmoord te plegen. Ze vond dat ze de situatie onvoldoende had gecontroleerd. Ze is hele precies geworden hierin. Een andere ervaring was in Ethiopië. Manuela was aanwezig tijdens de geboorte van een kind waar ze aan het filmen was. Het dreigde mis te gaan. Ze weifelde: wat te doen. Ze zeiden tegen haar “je moet doorgaan met filmen”. Ze heeft door gefilmd maar voelde zich niet goed.

Deze 2 ervaringen hebben haar iets belangrijks geleerd: Als je filmmaker wordt heb je harde keuzen te maken. Manuela heeft een aantal regels voor zichzelf: wat zal ik wel doen en wat zal ik niet doen. Dit zijn de regels die zij “rules to live by” noemt:

Les 1 Als je filmt bouw je een relatie op met iemand: het is belangrijk om te weten wanneer je de camera uit moet doen. Het heeft te maken met ethiek. Waarom is dit belangrijk? Waarom is dat belangrijk? Als je bijv. een marteling filmt moet je je afvragen: hoever moet ik gaan? Volgens Manuela zijn er 2 momenten:

 1. a) Je bent een “witness”, een getuige van wat er gebeurt. Als je een journalist bent is dat je werk. Dat is ene moeilijke keuze.
 2. b) Als je filmt als getuige is dat een keuze.

Les 2 Als je filmt ontstaat er een machtsrelatie, het is ene relatie waar macht een rol gaat spelen en de dynamiek bepaalt. Als je bijvoorbeeld een kind filmt, moet je je afvragen: is het OK om het kind te filmen? Een kind komt ook terecht in die machtsrelatie die per definitie ongelijkwaardig is.

Het kan ook zijn dat je te maken hebt met mensen met een hevig trauma. Is het dan juist om de camera aan te doen?

Twee vragen zijn belangrijk:

 1. Kan je de persoon helpen als je die persoon filmt?
 2. Verander je iets aan de situatie?

Manuela zegt dat heel gewelddadige beelden machteloos maken en ook angst aanwakkeren. Het werkt dus eigenlijk averechts.

Les 3 Heeft te maken met je identiteit als filmmaakster. Als je onafhankelijk werkt en niet deel uitmaakt van een news agency zoals Al Jazeera of BBC, dan ontstaat een andere situatie.

Als je iemand filmt moet je je bewust zijn dat je als het ware iets pakt van iemand, je neemt iets mee van de ander die je op dat moment ook het vertrouwen schenkt door je dat verhaal te geven. Dat betekent dat je heel zorgvuldig moet zijn. Manuela is voorstander van participative media; dat wil zeggen dat ze niet alleen nieuws komt halen maar ook iets wil teruggeven en degene die ze filmt als het ware wil betrekken bij wat het uiteindelijk moet worden.

Het is belangrijk dat je je realiseert dat je later met de consequenties moet leven van wat je hebt gefilmd.

Les 4 Veiligheid voor jezelf, voor de ander en voor het materiaal waar je mee werkt.

 De praktijk van het filmen

6Manuela vraagt aan de deelnemers wie er eerder gefilmd heeft om daarover iets te vertellen.

Aiham heeft tijdens demonstraties gefilmd, ook de oorlog tussen het FSA en het regime Assad. Wat waren zijn regels? Tijdens de demonstraties was er een sterke controle van het Assad regime. Hij gebruikte de mobiele telefoon om beelden vast te leggen en dat te verspreiden. Location settings worden nooit gebruikt tijdens het filmen. Hij werkte met 3 memory cards. Als een van de cards vol is geeft hij die aan iemand om het materiaal te uploaden.

Araa heeft gefilmd tijdens een demonstratie die in Damascus plaatsvond. Het was de eerste keer. Ze werd geinspireerd oor de beelden van de demonstraties die in Egypte en Tunesie plaatsvonden en dat wilde ze ook doen.

Soad heeft veel gefilmd. Ze ‘gebruikte’ het feit dat ze vrouw was waardoor er minder op haar gelet werd. Ze filmde wat jongeren op de muren schreven. Ze heeft ook de gevolgen van het Assad regime gefilmd. Ze heeft het gedaan voor zichzelf. Ze gebruikte het ook omdat mensen niet geloofden dat er iets aan de hand was – ze kon dan de beelden laten zien om ze te overtuigen. Ze is regelmatig opgepakt.

Asyad had geen ervaring met filmen. Op 16.08.2011 was het begin van de opstand en toen hebben ze een demonstratie gehouden binnen het Verbond van Advocaten. Ze zijn toen vergeten om dat te filmen. Asyad besloot toen ook om in de toekomst dat wel te doen. Het waren getuigenissen die hij filmde, van mensen die meeliepen in demonstraties. Daarna zijn ze een stap verder gegaan. Ze zijn toen mensen individueel gaan filmen om getuigenis af te leggen. Daar hadden ze wel regels voor. DWat gefilmd werd moest ook werkelijk als getuigenis gebruikt kunnen worden. Mensen moesten dus toestemming geven dat ze dat wilden en daarmee accoord gingen. Ze hebben dat materiaal toen gestuurd naar een Mensenrechtenorganisatie. DASH heeft ook een deel van het materiaal in handen gekregen.

Hoe kun je het meeste van je mobiele telefoon krijgen

7Een mobiele telefoon kun je het beste gebruiken als je een getuigenis wilt vastleggen. Ook voor de veiligheid als je geen aandacht wil trekken is ene mobiele telefoon een heel goed medium.

Gebruik

Regel 1: als je filmt altijd Lanscape – dan kan het materiaal altijd in ander film materiaal gebruikt worden.

Het is moelijk om het beeld stil te houden met ene mobioele telefoon.

Regel 2: Als je filmt doe je dat met je ellebogen naar beneden.

 Regel 3: er moet altijd enige tijd zijn tussen het begin van een ‘shot’en het einde. Dus bijvoorbeeld 6 tellen ervoor en 6 tellen erna. Als je dat niet doet is het moeilijk te monteren en is het materiaal niet te gebruiken voor anderen zoals Al Jazeera of BBC.

Regel 4: Zoek steun om je telefoon stil te houden. Bijvoorbeeld door tegen iemand aan te leunen. Anders krijg je bewogen beelden.

Er is een onderscheid tussen een ‘stil shot’en een ‘pan shot’. Bij een pan-shot moet je niet te snel zijn, want dan wordt het beeld heel onduidelijk. Dus het tempo is cruciaal bij een pan-shot.

NB: soms kan het beter zijn mensen te volgen in plaats een pan shot te maken – dat heeft te maken met veiligheid. Het valt eerder op als je een pan shot maakt, dan als je iemand volgt met een mobiele telefoon.

Licht

Je moet echt beslissen hoe je lichttechnisch filmt. Als het licht ACHTER iemand is, dan wordt het donker. Het licht moet OP de persoon schijnen.

Er zijn gheel veel Apps waarmee je filmen kunt uitproberen. Eeen daarvan is filmic PRO die kost Euro 8,= per maand (maar is alleen geschikt voor I-phone). Voor Android zijn andere Apps.

Als je iemand wilt filmen die naar je toe komt, dan moet je dat meerdere keren filmen. Je zou bijvoorbeeld:

 • Kunnen filmen dat iemand naar je toe komt lopen
 • Iemand van achteren filmen
 • Een pan shot maken
 • Van onderen filmen.

Stelregel is: ale je meer mogelijkheden hebt: DOEN!

Geluid

Mob. Telefoons hebben niet zo’n goed gebluid. Als het belangrijk is dat je praat in de film, probeer dan zo dicht mogelijk bij de persoon te komen die je aan het filmen bent. Je moet wel afwegen of dat veilig is voor hem of haar. Elke telefoon heeft ene ‘Voice Memo’> die is goed te gebruiken.

Met oortjes kun je ook geluid filteren. Achtergrond geluid hoor je dan niet. Belangrijk is wel dat de microfoon dicht bij de mond is.

‘Sync sound’(het synchroon lopen van beeld en geluid) hoeft niet. Je kunt geluid er altijd later onder zetten.

Als je prata tegen je mobiele telefoon moet je die LAAG houden – anders krijg je zogenaamde overload: dus niet tegen je mond aanhouden.

Voorbereiding

 • Notifications uitschakelen
 • Genoeg storage
 • Extra batterij
 • Zoveel mogelijk data verzamelen, want alles wat je later NIET hebt, maakt je materiaal onbruikbaar.
 • Break Frame

8Oefeningen

 • Wat heel belangrijk is, is niet zozeer of het beeld goed is, maar het geluid moet goed zijn. Als geluid storend is (bijvoorbeeld wind, spelende kinderen) dan kun je het beter filmen en meenemen in dat wat je gaat filmen. Je maakt het als het ware deel van je filmmateriaal.
 • Als je filmt moet je op ooghoogte filmen, dus je moet de camera houden op ooghoogte anders kijkt iemand op of neer. Dat levert een raar beeld op.

We kijken samen naar het beeldmateriaal en krijgfen nog wat tips and tricks van Manuela

 • Je filmt met een verhaal in je hoofd en terwijl je filmt ben je dat verhaal als het ware ana het vormgeven, aan het editen.
 • Je moet de media controleren. Ook als het een heel serieus onderwerp is, of pijnlijk, dan moet je niet beleefd zijn. Als het klaar is, is het klaar. Jij hebt de regie.
 • Zenheisser is een goede microfoon.
 • XLR-kabel: dit is ene veel sterkere verbidning met je camera.
 • Als je wilt interviewen dan is een stille ruimte binnen, te verkiezen boven iets anders.
 • Media kan gebruikt worden om barrieres te slechten, om te communiceren en dingen die moeilijk of lastig zijn, bespreekbaar te maken.

Heerlijke gegeten!

109

Kijken naar beeldmateriaal

Manuela legt uit hoe ze de film heeft gemaakt van Abdel Qader dat deel is van het Syrian Changemakers project.

Hij had een filmpje van de bom die op de Local Council viel in de wijk Bedeen in Aleppo, waar hij werkte. Die film was door ene vriend van hem gemaakt zonder dat hij zich realiseerde dat AQ in die vuurzee was. Ze gebruikte dat stuk filmmateriaal om AQ te laten vertellen wat hij had meegemaakt. Ze tekent dat eerst uit op ene groot vel papier.

 

11Wat ze met het filmpje van AQ wilde bereiken was mensen dichterbij halen zodat ze zouden voelen hoe het is om met zo’n vuurzee te worden geconfronteerd nadat er een bom is gevallen – het dilemma “ga ik wel helpen, ga ik niet helpen?” Dat is een heel menselijk dilemma. Dit is het tegenovergestelde van ‘witness media’. Manuel wil graag een conversatie hebben met haar publiek.

Basel vertelt wat hij van plan is te gaan doen in Griekenland:

12Hij heeft 6 aspecten die hij voor het voetlicht wil brengen:

 • De geschiedenis van Syrië voor de opstand
 • Het begin van de revolutie
 • Wat heeft het regime van Assad teweeg gebracht
 • Mensen die ontheemd raken
 • De opkomst van IS (Dash)
 • Vertrek naar de omringende landen

Manuela reageert op het ‘scenario’ van Basel. Ze zegt dat als je het als afzonderlijke aspecten gaat filmen dat vooral heel veel is. Probeer het op te hangen aan een beeld of ene thema. Ze neemt het voorbeeld van de zee. De zee kan verschillende beelden oproepen en verhalen. Het zijn dan de verhalen die je gebruikt als middel om die aspecten te belichten. Begin altijd met een gevoel, je eigen gevoel.

Belangrijke regel van13 Manuela is tot slot: Don’t tell people how to feel, MAKE them feel.

 

14HET WAS EEN GENOEGEN MET JULLIE TE WERKEN EN DE EERSTE STEEN TE GOOIEN IN DE VIJVER!