Financiële jaarverslag 2015 Stichting CSRO

 Financiële jaarverslag 2015 Stichting CSRO

1      Inleiding

Voor u ligt het Financiële Jaarverslag 2015 van de stichting Civil & Social Relief Organization (nader te noemen CSRO). De stichting CSRO is opgericht op 19 juni 2013 te Rotterdam door een initiatief van een aantal vrijwilligers. Enerzijds is Stichting CSRO er om de betrokkenheid van de burgers met name de nieuwkomers in Nederland te versterken in de samenleving. Anderzijds heeft Stichting CSRO aandacht voor het bewerkstelligen van een menswaardig bestaan voor Syriërs die getroffen zijn door de oorlog in Syrië.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

¨      het ondersteunen van de civil society, lokale initiatieven en de relevante hulporganisaties;

¨      alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

¨      het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Aanleiding voor de oprichting van de stichting is de bloedbaden en de vernietiging die dictatuur Assad heeft verricht tegen de eigen bevolking als antwoord op de volksopstand voor vrijheid en democratie, enerzijds en tegen terreur van de extremisme groeperingen die in Syrië en ook in Nederland actief zijn anderzijds.

Dat standpunt heeft de stichting genomen op grond van morele principes.

Als fondsorganisatie werft de stichting inkomsten waarmee projecten op het gebied van onderzoek, capaciteit opbouwen en ontwikkeling van civiele activiteiten in Nederland en in Syrië worden gesteund. De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit donaties en subsidies. De uitgaven zijn voornamelijk de toegekende giften aan ontwikkelings- en onderzoeksprojecten en publiciteitskosten.

Op 31 december 2015 bestond het bestuur van de stichting uit:

 • Khaled Al Haj Saleh, vooorzitter
 • Salem Shanine, penningmeester

Namens het bestuur van de Stichting CSRO,

Salem Shanine,

Penningmeester

Zoetermeer, 10 april 2016

2      Financieel kader van de

stichting CSRO

De doelstelling van de stichting is het bewerkstelligen van een menswaardig bestaan voor Syriërs. De stichting doet dit onder andere door het beschikbaar stellen van ontwikkelingsprojecten. In 2013 heeft het bestuur van de stichting de financiële kaders van het beleid vastgesteld:

 1. De stichting heeft een vaste algemene reserve van € 1.000.
 2. Het werkkapitaal van de stichting bestaat uit:
 3. donaties
 4. subsidies
 5. overige inkomsten
 6. Het resultaat (= inkomsten – uitgaven) over “jaar 1” wordt  in “jaar 2” terugbetaald aan de donoren. In het geval dat een project doneren  het resterend bedrag niet willen terug ontvangen dan wordt dit bedrag opgenomen in de Reservering fondsen. Op deze manier heeft de stichting  in het lopende jaar inzicht en zekerheid over de voor giften beschikbare middelen.
 7. Binnen de financiële mogelijkheden streeft de stichting er naar om jaarlijks zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten te steunen.

3       Financieel resultaat 2015

3.1     Vermogen

Het Totale vermogen van de stichting in 2015 is € 451.134,67.

3.1.1     Subsidies en Donaties

 DONATEUREN datum project Bedrag
Greenhost V.O.F. 27-1-2015 FSC 2  € 1.000,00
MIN. FOREIGN AFFAIRS 16-2-2015 E4C 2  € 247.000,00
MIN. FOREIGN AFFAIRS 5-8-2015 E4C 2  € 175.450,00
Greenhost B.V. 2-10-2015 FSC 3  € 1.500,00
GEMEENTE ZOETERMEER 16-10-2015 SCH  € 7.500,00
MIN. FOREIGN AFFAIRS (*) 19-11-2015 E4C 3  € 440.000,00
Greenhost B.V. 10-12-2015 FSC 3  € 10.000,00
Greenhost B.V. 11-12-2015 FSC 3  € 7.510,63
 Totaal      € 889.960,63

(*) dit bedrag is bedoelt voor projecten in 2016.

 

3.1.2     Algemene reservering uit 2014

 Reserveringen datum Bedrag
Algemene reservering* 31-12-2014 € 1.174,04

 

3.1.3     Rente

 Uitgekeerde rente datum Bedrag
Rente 31-12-2015  € 0,00

3.2     Kosten

3.2.1     Interne kosten

Organisatiekosten datum categorie kosten
Onkostenvergoeding 23-12-2014 vervoerkosten  €          200,00
   Totaal    €       200,00

 

3.2.2     Project kosten

Projecten Start project End project Totale kost in 2015
Education for Children (E4C 1) 1-3-2014 1-3-2015  € 25.253,70
Education for Children (E4C 2) 1-2-2015 31-12-2015  € 445.140,95
Education for Children (E4C 3) 1-1-2016 30-4-2017  € –
Free Syrian Connection (FSC 2) 31-3-2014 1-4-2015  € 2.188,80
Free Syrian Connection (FSC 3) 1-4-2015 30-4-2016  € 21.679,84
Syrisch Cultureel Huis 1-3-2015 31-12-2015  € 8.486,30
    Totaal  € 502.749,59

Uitgekeerde kosten aan projecten:

Education promotion for Syrian Children fase 1 (E4C 1):

Resterende zaken van die fase warden in 2015 uitgevoerd. Het betreft met name boeking van activiteiten die al in 2014 worden uitgevoerd. De inhoud van die activiteiten zet op het zelfde lijn van die in E4C 2 die hieronder geschreven zijn.

 

Education promotion for Syrian Children fase 2 (E4C 2):

Het doel van het E4C project is onderwijs ondersteunende activiteiten te organiseren voor Syrische kinderen in gebieden die niet langer geregeerd worden door het Assad regime.

De kinderen in deze zogenoemde ‘bevrijde gebieden’ hebben het zwaar te verduren en zijn vaak het doelwit van hersenspeling door radicaal islamitische groepen. Ten einde kinderen in deze gebieden te ondersteunen, is het doel van dit project om onderwijs ondersteunende activiteiten te organiseren door het opzetten van bibliotheken in scholen en het houden van lees-sessies, gebruikmakend van kinderboeken (6 tot 12 jaar) ook voor kinderen die blind zijn. Andere activiteiten die in het kader van dit project zijn uitgevoerd bevatten het uitdelen van spelletjes, flyers en posters voor onderwijsdoeleinden en het organiseren van workshops voor kinderen en hun ouders. Al deze activiteiten dienen om het leed van deze kinderen te verlichten, op een creatieve manier, en om ze te beschermen voor negatieve invloeden in hun omgeving. Verder dient het project om bij te dragen aan de oprichting van een nodige infrastructuur voor de ontwikkeling van primaire educatie Syrië.

De leden van het team die het project hebben uitgevoerd in het veld zijn getraind om moderne onderwijsmethodes te gebruiken.

De oorspronkelijke doelen van het project waren als volgt:

 1. Het trainen van trainers in het veld: 70 leden dienen te worden getraind.
 2. Kinderboeken:
 3. 4.590 exemplaren van 5 verschillende kinderboeken worden gekocht en gedistribueerd (voor kinderen tussen 6 en12 jaar).
 4. 5.175 exemplaren of 5 verschillende kinderboeken worden geprint en gedistribueerd (voor kinderen tussen 6 en 12 jaar).
 5. 50 exemplaren 100 van 10 verhalen worden opgenomen voor kinderen die blind zijn.
 6. 636 exemplaren van wetenschappelijke boeken en encyclopedie worden geprint en gedistribueerd (voor kinderen tussen 6 en 12 jaar).
 7. 1070 exemplaren van psychologische principe worden geprint en gedistribueerd (voor leraren van kinderen tussen 6 en 12 jaar).

III.         Posters, flyers en spelletjes:

 1. 9,685 posters worden geprint en gedistribueerd.
 2. 6,041 flyers worden geprint en gedistribueerd.
 3. Workshops en bibliotheken:
 4. 390 workshops worden georganiseerd (voor kinderen tussen 6 en 12 jaar)
 5. 110 bibliotheken (leesruimtes) worden opgericht.
 6. 15 leeslokalen worden gerenoveerd en gerestaureerd.
 7. 10.000 exemplaren van kindermagazine worden gesteund.
 8. 23 feest activiteiten worden georganiseerd.
 9. 5324 cases van kinderen met speciale aandacht worden gesteund.
 10. Institutionele netwerk building om leraren en onderwijs personeel te ondersteunen.

Education promotion for Syrian Children fase 3 (E4C 3):

Dit project zal in 2016 van straat gaan en zou tot 30-04-2017 duren. De inhoud van die activiteiten zet op het zelfde lijn van die in E4C 1 en E4C 2 die hieronder geschreven zijn.

Free Syrian Connection fase 2 (FSC 2)

Resterende zaken van die fase warden in 2015 uitgevoerd. Het betreft met name boeking van activiteiten die al in 2014 worden uitgevoerd. De inhoud van die activiteiten zet op het zelfde lijn van die in FSC 3 die hieronder geschreven zijn.

Free Syrian Connection fase 3 (FSC 3)

Het FSC-project steunde de vrije en onbeperkte toegang tot het internet in Syrië waaronder technische ondersteuning en satelliet gebruik. Dit project is gestart in 2012 en word nog steeds voortgezet: • Verbetering van de toegang tot informatie en communicatie voor ten minste 4000 activisten, journalisten en mensenrechtenactivisten in Syrië. • Verbetering van digitale beveiliging van activisten, journalisten en mensenrechtenverdedigers en de tussenpersonen met wie ze werken in Syrië. • Verbetering van de beschikbare kennis over de bedreigingen van de internet veiligheid met betrekking tot Syrië, en de gevolgen daarvan in de fysieke wereld. Het totale projectbudget bedraagt ongeveer € 400,000 op jaar basis. Bijna € 300,000 is betaald aan het satelliet Telecom bedrijf (Astra) , terwijl Green Host, de partner van CSRO kosten maakt van ongeveer € 90,000 per jaar. CSRO werkt met de activisten in Syrië en de kosten die gemaakt worden in 2015 zijn € 24.228,64.

Syrisch Cultureel Huis

Ons idee is om een Syrisch Cultureel Huis (SCH) op te zetten. Dit moet een veilige plek en knooppunt worden van activiteiten, ontmoetingen, dialogen, verzoening en een vangnet voor jongeren die dreigen ten prooi te vallen aan radicalisering en negatieve invloeden.  Het Syrisch Cultureel Huis – een Huis van vrede, verzoening en verdraagzaamheid. Dit project is gestart in 2015 om de volgende doelen te kunnen bereiken:

 1. Het leggen van een geschikte bodem voor participatie: een sociaal opvang netwerk opzetten om een sociaal-culturele bodem te leggen die overlapt met de heersende normen en waarden in Nederland.
 2. Het voorkomen van potentiële bedreigingen voor het participatieproces: een sociaal vangnet vormen tegen mogelijke groei van sympathisanten van Daesh (IS) en andere radicaal islamitische organisaties.
 3. Het bevorderen van participatie: het aanpakken van bredere integratie kwesties door de afstand tussen de Syrische nieuwkomers en andere bevolkingsgroepen kleiner te maken.
 4. Wederzijds begrip creëren en de frustratie die heerst bij de meerderheid van de Syrische nieuwkomers over Westers beleid ten aanzien van Syrië toelichten, afzwakken en wegnemen.
 5. Werken aan ontwikkeling van de zelfredzaamheid en participatie van Syrische mensen en bijdragen aan de voorwaarden voor participatie.

3.3     Balans

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december  2014
Bezittingen 2015 Bezittingen 2014
ING 415.597,94 ING 26.398,10
nog te ontvangen m.b.t. E4C2 22.300,00 nog te ontvangen 0
nog te ontvangen m.b.t. FSC 3 9.271,37 nog te ontvangen FSC 2  2.188,80
Totaal bezittingen 447.169,31 Totaal bezittingen 28.586,90
Schulden 2015 Schulden 2014
Reservering project E4C 3 440.000,00 Reservering project E4C 2 25.224,06
Reservering project FSC 3 7.602,16 Reservering project FSC 2 2.188,80
Reservering overig 0 Reservering overig 0
Totaal schulden 447.602,16 Totaal schulden 27.412,86
Balans 2015 -432,85 Balans 2014 1.174,04

Toelichting op de balans

Bezittingen

ING rekening

Het opgenomen bedrag bij de ING rekening is de stand per 31 december 2015.

Schulden

Reservering projecten

Vanuit de Reservering projecten worden in het navolgende de afsluiting van projecten gedaan.

4      Winst- & Verliesrekening

Inkomsten 2015 2015 Inkomsten 2014 2014
Donaties 889.960,63 Donaties 290.912,00
Reservering projecten 2014 27.412,86 Reservering projecten 2013 0,00
nog te ontvangen donaties projecten 31.571,37 nog te ontvangen donaties projecten 0,00
Rente 0,00 Rente 39,02
Algemene reservering – resultaat uit 2014 1.174,04 Algemene reservering – resultaat uit 2013 2.648,84
Diversen 0,00 Diversen 0,00
Totaal inkomsten 950.118,90 Totaal inkomsten 293.599,86
Uitgaven 2015 2015 Uitgaven 2014 2014
Publiciteit 0,00 Publiciteit 0,00
Projectenkosten -502.749,59 Projectenkosten -279.282,30
Organisatiekosten -200,00 Organisatiekosten -1.983,07
Terugboeking project overschot 0,00 Terugboeking project overschot -10.677,70
Reservering projecten -447.602,16 Reservering projecten 0,00
Diversen 0,00 Diversen -482,75
Totaal uitgaven -950.551,75 Totaal uitgaven -292.425,82
Resultaat 2015 -432,85 Resultaat 2014 1.174,04

4.1     Toelichting Winst- & Verliesrekening 2015

4.1.1    Inkomsten

 

4.1.1.1  Donaties

De stichting heeft in 2015 een bedrag van € 889.960,63 aan donaties ontvangen.

4.1.1.2  Rente

De stichting heeft in 2015 een bedrag van € 0,00 aan rente ontvangen.

4.1.1.3  Projecten reservering

Er is reservering voor projecten die nog niet afgerond uit 2015 of nog uit te voeren in 2016. De reservering is een bedrag van € 447.602,16 is toegevoegd aan de reserveringen van 2016.

4.1.1.4  Algemene reservering

Algemene reservering – resultaat uit 2014 is een bedrag van € 1.174,04 is toegevoegd aan de inkomen van 2015.

4.1.2     Uitgaven

4.1.2.1  Organisatiekosten

De stichting heeft in 2015 een bedrag van €200 aan organisatiekosten betaalt.

Organisatiekosten betreft onder andere de vergaderingenkosten, giften aan derden, materialenkosten, kosten van het geldverkeer (onder andere transactiekosten voor overschrijvingen naar het buitenland) en drukwerk , website.

4.1.2.2  Projectenkosten

De stichting heeft in 2015 een bedrag van € 502.749,59 aan Projectenkosten betaalt.

Projectenkosten betreft de kosten voor de ontwikkelingsprojecten in Nederland en Syrië.

4.1.2.3  Andere kostenposten

De stichting heeft in 2015 geen bedragen aan andere kostenposten betaalt.

4.1.3     Resultaat 2015

Het resultaat van de stichting over 2015 is negatieve bedrag van € 432,85 is toegevoegd aan de algemeen reservering fondsen 2016.